Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NAGRADNE KRIŽANKE v tiskanem mediju Nova obzorja Križanka (v nadaljevanju Nagradne križanke)

  1. Organizator Nagradnih križank

Organizator in pokrovitelj Nagradnih križank so Nova obzorja d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. Nova obzorja d.o.o. omogočajo sodelovanje v Nagradnih križankah vsem, ki sprejemajo pravila in pogoje Nagradnih križank, ki so navedena v nadaljevanju.

  • Trajanje Nagradnih križank

Tiskani medij Nova obzorja Križanka so samostojen medij, ki izhaja enkrat (1) mesečno. Trajanje Nagradnih križank je objavljeno vsakokrat sproti v tiskani ediciji, in sicer trajajo Nagradne križanke od dneva izdaje tiskanega medija Nova obzorja Križanke, do dneva pred izdajo naslednje številke edicije tiskanega medija Nova obzorja. 

  • Načini sodelovanja v Nagradnih križankah

V žrebanju za nagrade lahko sodelujejo vsi, ki pravilno izpolnijo nagradne križanke in jih skupaj z osebnimi podatki do roka, navedenega v aktualnem izvodu Nagradnih križank, pošljejo po navadni pošti na naslov: Nova obzorja d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. Pravilno izpolnjena nagradna križanka je tista, ki ima pravilno izpolnjeno nagradno geslo. Zaposleni v Novih obzorjih d.o.o., njihovi ožji družinski člani ter zaposleni v vseh podjetjih, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne križanke, v nagradni križanki ne smejo sodelovati.

Nagradni sklad septembrske izdaje edicije Nova obzorja Križanka vključuje:

1. nagrada: 300,00 EUR

2. nagrada: 200,00 EUR

3. nagrada: 100,00 EUR

4. nagrada: knjiga: SLOVENSKA KRONIKA XIX. STOLETJA 1800-1860 (vrednost 103,91 EUR)

5. nagrada: knjiga: SLOVENSKA KRONIKA XIX. STOLETJA 1861-1883 (vrednost 98,06 EUR)

6. nagrada: knjiga Slovenski razkol (vrednost 58,00 EUR)

7. – 8.  nagrada: knjiga Domovina spomina (vrednost 18,00 EUR)

9. – 11.  nagrada: knjiga Zdrav duh le v zdravem telesu (vrednost 16,00 EUR)

12. – 13.  nagrada: knjiga Jadranski almanah (vrednost 15,00 EUR)

14. – 20.  nagrada:  3-mesečna naročnina na Nova obzorja KRIŽANKA (vrednost 7,96 EUR).

Vse cene so z DDV.

  • Pogoji sodelovanja

Nagrade – razen denarnih nagrad – niso izplačljive v gotovini in jih ni mogoče zamenjati. Nakup  tiskanega medija Nova obzorja Križanka ni pogoj za sodelovanje v Nagradni križanki. V žrebanje gredo vse pravilno izpolnjene nagradne križanke. Pri nagradnih križankah, ki se ponavljajo (izpolni jih ista oseba), bo v žrebanju upoštevana samo ena (1) pravilno izpolnjena nagradna križanka, ostale nagradne križanke bodo izločene. Posameznik lahko dobi samo eno (1) nagrado.

  • Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad poteka vsakega 13. v mesecu v prostorih podjetja Nova obzorja d.o.o.. V kolikor je ta dan praznik, se žrebanje opravi prvi naslednji delovni dan. Nagrade izmed vseh prejetih pravilno izpolnjenih nagradnih križank ročno izžreba skrbnik nagradnih križank, ki ga določi direktor podjetja Nova obzorja d.o.o.. Žrebanje spremlja tri (3) članska komisija. V primeru, da izžrebana nagradna križanka ni veljavna (npr. zaradi napačne ali nezadostne rešitve oziroma prepozno oddane na pošto) ali so zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžrebana ovojnica ali dopisnica ustrezala zahtevam nagradne igre. O poteku posameznega žrebanja bo napisan zapisnik. Nagrade ni možno zamenjati za druge ugodnosti ali gotovino. 

  • Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradah in pogojih za prevzem le-teh obveščeni po pošti, in sicer najkasneje v roku petih (5) dni po objavi nagrajencev. Seznam nagrajencev tekoče edicije bo objavljen tudi na spletnem naslovu: https://vseknjige.si/splosni-pogoji/. Če se nagrajenci na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bodo odzvali v roku dvajset (20) dni od prejema obvestila, jim pravica do nagrade zapade. Za neprevzete nagrade se žrebanje ne ponovi. Seznam nagrajencev žrebanja in nagrad je objavljen v naslednji ediciji tiskanega medija Nova obzorja Križanka. Nagrade niso izplačljive v gotovini. Zavezanka za plačilo vseh davkov na nagrade (vključno z DDV), ki so predmet te nagradne križanke, so Nova obzorja d.o.o.. Akontacijo dohodnine plačajo Nova obzorja d.o.o., nagrajenci pa so sami odgovorni za prijavo dohodnine. Pred izročitvijo nagrade je nagrajenec dolžan Novim obzorjem d.o.o. posredovati osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčno številko in davčno izpostavo, za namen prijave prejemnika nagrade v davčno evidenco. Vse nagrade so prenosljive na druge osebe. Če je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzamejo njegovi starši ali skrbniki. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le ob predložitvi pisne privolitve staršev oziroma skrbnika. Nova obzorja d.o.o. bodo nagrajencem do 31. 1. tekoče leto poslala potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek akontacije davka, plačanega do 31. 12. preteklo leto. Vsi nagrajenci, ki bodo prejeli obvestilo, so to dolžni napovedati v svoji dohodninski napovedi za preteklo leto. Nova obzorja d.o.o. niso zavezanci za plačilo davkov, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami, ki niso predmet te nagradne križanke. Nova obzorja d.o.o. si pridržujejo pravico, da ne podelijo nagrade, če: se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov, se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni križanki sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne križanke.

  • Ostali splošni pogoji sodelovanja
  • Zasebnost in varstvo podatkov

Vsi sodelujoči v nagradni križanki dovolijo Novih obzorjem d.o.o. uporabo posredovanih osebnih podatkov za naslednje namene: objave seznama nagrajencev (ime in priimek, poštna številka in pošta); obveščanje o novostih, akcijah in nagradnih igrah, ki lahko poteka elektronsko, telefonsko ali pisno; pošiljanje revij, ki jih izdajajo Nova obzorja d.o.o.; za potrebe izvajanja internih marketinških raziskav; elektronsko, pisno in telefonsko anketiranje; za interno statistično obdelavo; strateške analize obnašanja kupcev. Sodelujoči bodo obvestila prejemali preko elektronske pošte, preko direktne pošte ali telefona. Nova obzorja d.o.o. se zavezujejo, da bodo varovala podatke v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da Nova obzorja d.o.o. v 15. dneh po prejemu zahteve trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter da ga o tem v nadaljnjih 5. (petih) dneh ustrezno obvesti. Preklic v pisni obliki se lahko posreduje osebno (lahko ga oddate na sedežu podjetja Nova obzorja d.o.o., ki je Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana), po pošti (Nova obzorja d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana), na elektronski naslov [email protected] ali preko telefonske številke 01/24 47 200.
Podjetje Nova obzorja d.o.o. ima sprejeto Politiko varstva osebnih podatkov, ki je objavljena na naslovu https://vseknjige.si/politika-zasebnosti/.

8.2 Reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.
Nova obzorja d.o.o., si bo prizadevala vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se Nova obzorja d.o.o. in izžrebanec/nagrajenec dogovorita za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

8.3 Spremembe pravil in pogojev nagradne križanke

Nova obzorja d.o.o. lahko spremeni pravila in pogoje nagradne križanke oziroma nagradno križanko predčasno zaključi, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Nova obzorja d.o.o. bodo vsako spremembo ali zaključek nagradne križanke objavila, tako da bodo sodelujoči s spremembo ali zaključkom nagradne križanke ustrezno seznanjeni.

Ljubljana, 20.9.2022

Boris Tomašič,

direktor